کادمی آلمانی کارمندان (Deutsche Angestellten Akademie) از شما صمیمانه دعوت میکند, در یک فضای دوستانه زبان آلمانی را فرا گیرید.
ما کلاسهای ادغام اجتماعی و کلاسهای سوادآموزی (اداره فدرال برای امور مهاجرت و پناهندگان) را عرضه میکنیم,
که شما آنهارا میتوانید بطور مستقیم با امتحان A2-B1 بپایان برسانید.
شرکت در این کلاسها برای شما اکثراً مجانی میباشد.
علاوه بر آن کلاسهای مختلف آلمانی در سطوح متفاوت را عرضه میکنیم (A1, A2,B1, B2, C1 )
که باعث پیشرفت شما در زندگی خصوصی و شغلی میگردند.
در موارد شغلی تآمین هزینه از طریق بُن آموزشی امکان پذیر میباشد.
بسادگی بما مراجعه کنید و از کار ما اطمینان حاصل کنید.
ما با علاقه بشما مشاوره میدهیم و از دیدن شما خوشحال میگردیم.

طرف تماس

Daria Sosnicki

Telefon   0341 56645-18

E-Mail    daria.sosnicki[at]daa.de

Gauchar Schumacher

Telefon   0341 5664514

E-Mail     gauchar.schumacher[at]daa.de